Skip to main content Search

Almennir skilmálar

Almennir skilmálar NTI ehf.

1. NOTKUN
1.1 NTI Group er samsteypa fyrirtækja, öll innan Evrópska efnahagssvæðisins og eru höfuðstöðvar þess í Danmerku. Þessir skilmálar eiga við NTI ehf. (NTI á Íslandi) sem hér eftir er nefnt NTI.

1.2 Þessir skilmálar gilda um allar vörur og þjónustu sem NTI veitir. Á það við um ráðgjöf, lausnir, hugbúnað, þjónustu, tækniþjónustu, tæknilega aðstoð og vélbúnað. Óháð því hvort notandinn er viðskiptavinur, samstarfsaðili viðskiptavinar eða samstarfsaðili sem NTI hefur valið.

2. RÉTTINDI
2.1 NTI heldur eignarrétti og hugverkaréttindum á öllum hugbúnaði og lausnum sem fyrirtækið hefur þróað, viðskiptahugmyndum og þess háttar, ásamt öllu skriflegu efni, svo sem skriflegum gögnum, notendahandbókum og þjálfunarefni sem NTI hefur framleitt. Hið sama gildir um núverandi og framtíðarútgáfur af ofantöldu.

3. FRAMSAL
3.1 Réttur viðskiptamanns til að hagnýta sér réttindi NTI er háð samningi á milli viðskiptamanns og NTI á hverjum tíma.

4. UNDIRBIRGJAR
4.1 NTI áskilur sér rétt til að nota undirbirgja og utanaðkomandi ráðgjafa til að uppfylla samningsbundnar skuldbindingar sínar.

5. AFURÐIR ÞRIÐJA AÐILA
5.1 Sérstakir skilmálar kunna að gilda um afurðir þriðja aðila sem ber að virða. Ef um misræmi er að ræða gilda skilmálar um afurðir þriðja aðila framar almennum skilmálum NTI. Þetta gildir að því er varðar takmörkun á réttindum notanda, bótaskyldu, riftun og verðleiðréttingar.

5.2 Að því er varðar hugbúnað þriðja aðila meðal annars frá Autodesk skulu leyfisskilmálar alltaf gilda. Þetta þýðir að þess háttar afurðir og leyfi hætta að gilda þegar samningnum er rift eða hann rennur út. Við bendum á EULA skilmálana á www.autodesk.com.

6. VERÐLAG OG GREIÐSLA
6.1 Öll verð eru gefin upp án virðisaukaskatts. Verðlagi er stjórnað samkvæmt reglum NTI um verðstýringu, þ.m.t. verðhækkanir sem koma frá undirbirgjum.

6.2 Reikningsfærð fjárhæð verður innheimt samkvæmt aðskildu samkomulagi eða reikningagerð og fellur í gjalddaga á reikningsdegi með átta daga greiðslufresti. Falli reikningur eða aðrar samningsskuldbindingar í eindaga ber viðskiptavini að greiða dráttarvexti af reikningnum í samræmi við III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001. Ekki verður send krafa í banka til innheimtu reikninga.

6.3 Afhending er háð úrvinnslugjaldi að upphæð DKK 95,00

7. BÓKANIR OG AFPANTANIR
7.1 Tilkynna þarf færslu breyting á afhendingu eða afpöntun á bókaðri þjónustu skriflega til NTI innan 14 daga.

7.2 Ef breyting á afhendingu eða afpöntun á bókaðri þjónustu er ekki tilkynnt eins og lýst er í lið 7.1 kann NTI að eiga rétt á að krefja viðskiptavininn um greiðslu fyrir þá þjónustu.

7.3 Ef NTI stofnar til aukakostnaðar vegna þess að viðskiptavinur breytir eða afpantar bókaða þjónustu kann viðskiptavinurinn að verða krafinn um samsvarandi greiðslu.

8. ÚRBÆTUR VEGNA GALLA. VANEFNDAÚRRÆÐI
8.1 Kvörtunum varðandi galla á afhentum vörum eða þjónustu skal komið á framfæri innan 12 mánaða frá afhendingu, en eftir þann tíma er ekki hægt að bera fram neinar kröfur. Kvörtunum skal komið á framfæri skriflega.

8.2 NTI á rétt á að gera úrbætur án endurgjalds innan þriggja mánaða frá því að fyrirtækinu berst skrifleg kvörtun.

8.3 Hlutfallsleg lækkun á verði er veitt vegna galla þegar NTI telur úrbætur ekki svara kostnaði.

9. SKAÐABÆTUR
9.1 NTI ber aðeins skylda til að bæta tjón vegna meiriháttar galla á afhentri vöru eða þjónustu eða annars konar meiriháttar samningsrofi af hálfu NTI sem fellur undir UT ábyrgðartryggingu (IT liability insurance NTI A/S) NTI.

9.2 Bótaskylda NTI varðar einungis beint tjón viðskiptavinarins, en ekki óbeint tap og afleitt tjón, þ.m.t. rekstrartap, tapaðan sparnað, tap á hagnaði eða kostnað sem myndast vegan taps á gögnum.

9.3 NTI getur ekki talist ábyrgt ef afhendingu seinkar eða er ábótavant vegna galla í UT innviðum (IT infrastructure) sem NTI ber ekki ábyrgð á, eða ef afhendingu frá veitustofnun eða þriðja söluaðila sem ekki ber að fara að fyrirmælum NTI seinkar eða er ábótavant.

9.4 Heildarábyrgð NTI getur ekki verið umfram þá hámarksfjárhæð sem UT ábyrgðartrygging (IT liability insurance) NTI nær yfir á hverjum tíma.

10. SKAÐSEMISÁBYRGÐ
10.1 NTI getur borið ábyrgð á beinu tjóni viðskiptamanns, sem orsakast af skemmdum á vörum af völdum afurða NTI.

10.2 NTI er ekki ábyrgt fyrir óbeinu og afleiddu tjóni, þ.m.t. en ekki takmarkað við rekstrartap, fasta kostnað, töpuðum sparnaði, hagnaðartapi eða kostnaði vegna taps á gögnum.

10.3 Skaðasemisábyrgð NTI takmarkast einnig eftir reglum 9. töluliðar og við þær fjárhæðir sem þar eru tilgreindar.

11. ÓVIÐRÁÐANLEG YTRI ATVIK (FORCE MAJEURE)
11.1 Samningsbundnum skuldbindingum aðila skal frestað ef upp koma óviðráðanleg ytri atvik, skilgreind sem aðstæður sem NTI hefur ekki stjórn á, þ.m.t. (en ekki takmarkað við) stríð, óeirðir, hryðjuverk, uppreisn, verkföll, eldsvoða, náttúruhamfarir, gjaldeyrishöft, takmarkanir á innflutningi eða útflutningi, rof á samskiptum, truflanir eða fall á orkuafhendingu, almennum gagnaveitum eða samskiptakerfum, langtímaveikindi eða fjarvistarleyfi lykilstarfsmanna, vírusárásir, nethryðjuverk, árásir tölvuhakkara eða yfirlýsing um óviðráðanleg ytri atvik af hálfu undirbirgja og aðstæður sem aðilar hefðu ekki getað tekið tillit til þegar samningurinn var undirritaður.

11.2 Einnig skal líta á aðstæður sem hafa þannig áhrif á undirbirgja NTI að NTI uppfyllir ekki skyldur sínar gagnvart viðskiptavini og ekki er hægt að lagfæra án hlutfallslega of hás kostnaðar fyrir NTI, sem óviðráðanleg ytri atvik.

12. TRÚNAÐARSKYLDA OG MEÐMÆLI
12.1 Starfsfólk NTI virðir skilyrðislausa trúnaðarskyldu að því er varðar upplýsingar um aðstæður viðskiptavina og NTI skuldbindur sig á samsvarandi hátt gagnvart undirbirgjum og öðrum sem aðstoða NTI við afurðir að því marki sem nauðsynlegt er.

12.2 Viðskiptavinurinn undirgengst samsvarandi skuldbindingar hvað varðar upplýsingar um allar afurðir NTI, þ.m.t. um öll ákvæði samninga aðila.

12.3 NTI á rétt á að kynna viðskiptavininn í auglýsingaskyni án nokkurra skuldbindinga af hálfu viðskiptavinarins.

13. GAGNAVERND
13.1 Viðskiptavinurinn ber ábyrgð á vernd persónuupplýsinga sem unnið er með úr UT kerfum hans (IT systems), á meðan NTI er gagnavinnsluaðili viðskiptavinarins.

13.2 NTI skal beita nauðsynlegum tæknilegum og skipulagslegum öryggisráðstöfunum gegn því að persónuupplýsingar séu viljandi og á ólöglegan hátt eyðilagðar, látnar glatast eða þeim spillt og gegn því að óviðkomandi þriðji aðili viti af þeim, þær séu misnotaðar eða notaðar á nokkurn annan hátt sem brýtur gegn lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

13.3 NTI skal að beiðni viðskiptavinar veita honum nægjanlegar upplýsingar og stýrðan aðgang til að geta sannreynt að NTI fylgi nauðsynlegum öryggisráðstöfunum.

13.4 NTI getur einungis gert samning við undirverktaka um vinnslu persónuupplýsinga með fyrirfram skriflegu samþykki viðskiptavinarins. Við undirritun samnings skal samþykki viðskiptavinarins á ofantöldu einnig fela í sér samþykki á undirbirgjum sem um getur í samningnum, þ.m.t. birgjum á vörum þriðja aðila sem eru hluti af samningnum.

13.5 NTI getur ekki flutt persónuupplýsingar til landa utan Evrópusambandsins án fyrirfram skriflegs samþykkis viðskiptavinarins, sem ekki getur neitað slíku samþykki án gildrar ástæðu.

13.6 Setja má frekari reglur í sérstökum gagnavinnslusamningi um þau skilyrði sem vinnsla NTI á persónuupplýsingum og gagnkvæmar skyldur aðila.

13.7 Viðskiptavinur skal í hvívetna gæta að lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og virða rétt skráðra aðila um upplýsingar og aðgöngurétt, bregðast við mótmælum gegn skráningu, eyða röngum gögnum o.s.frv., afla nauðsynlegs samþykkis fyrir skráningu og vinnslu persónuupplýsinga og senda tilkynningu til Persónuverndar þegar nauðsyn ber til. NTI skal vera reiðubúið að hlíta ákvörðunum Persónuverndar varðandi aðgerðir til að uppfylla þau öryggisskilyrði sem kveðið er á um í löggjöf um gagnavernd. NTI skal jafnframt heimila allt eftirlit sem Persónuverndar kann að fara fram á í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga.

13.8 Viðskiptavinurinn skal alltaf bera ábyrgð á að tryggja að engar persónuupplýsingar séu færðar inn eða unnar í trássi við löggjöf um persónuupplýsingar. Litið verður á öll brot á því sem efnislegt brot á samningnum sem veitir NTI rétt
til að rifta samningnum. NTI vísar til Laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (lög nr. 90 27. Júní 2018).Viðskiptavinurinn skal tryggja NTI skaðleysi af tjóni sem stafar af vinnslu NTI á persónuupplýsingum samkvæmt leiðbeiningum viðskiptavinarins eða almennt í samræmi við samninginn.

14. UPPSÖGN. RIFTUN
14.1 Viðskiptamanni og NTI er heimilt að segja upp samningi um yfirstandandi afhendingu vöru og þjónustu (fyrir utan Autodesk og annan hugbúnað frá þriðja aðila). Skal viðskiptavinur veita þriggja mánaða skriflegan fyrirvara áður en
samningurinn rennur út en NTI skal veita sex mánaða skriflegan fyrirvara áður en samningur rennur út, nema um annað sé samið.

14.2 Eftir að samningi hefur verið rift eða hann fallið úr gildi skulu ákvæði sem eðli sínu samkvæmt skulu vera áfram í gildi, svo sem liður 10, gilda áfram.

15. DEILUMÁL OG VARNARÞING
15.1 Um viðskipin gilda íslensk lög.

15.2 Öll deilumál skulu leyst í vinsemd milli samningsaðilanna sé þess kostur.

15.3 Rísi mál út af viðskiptasamningum NTI ehf. og/eða almennum skilmálum félagsins skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Terms of conditions NTI A/S

1. USE
1.1 These terms and conditions apply for all NTI products and services supplied, e.g. solutions, software, services, hotline, technical assistance and hardware, regardless of whether they will be run by the Customer, the Customer's associates or by an associate selected by NTI.

2. RIGHTS
2.1 NTI retains the proprietary and intellectual property rights to all software and solutions it has developed, business concepts and the like, along with all written materials, including documentation, user manuals and training materials produced by NTI. The same applies to current and future versions of the above.

3. ASSIGNMENT
3.1 NTI shall give its consent to any form of assignment of rights and undertakings according to the Contract between the Customer and NTI.

4. SUB-SUPPLIERS
4.1 NTI reserves the right to use sub-suppliers and external consultants for fulfilment of its contractual undertakings.

5. THIRD PARTY DELIVERABLES
5.1 Special terms and conditions can apply to third party deliverables that must be observed. In the event of discrepancies, the terms and conditions governing third party deliverables take precedence over those of NTI's General Terms and Conditions. This applies with regard to limiting user rights, liability for compensation, termination and price adjustment.

5.2 With regard to third party software from Autodesk, the licence terms and conditions shall always apply. This means that such deliverables and licences cease to apply upon termination or expiration of the Contract. We refer to the EULA conditions at www.autodesk.com.

6. PRICES AND PAYMENT
6.1 All prices are stated ex-VAT. Prices are regulated according to NTI's rules for price regulation, including those resulting from price increases made by any sub-suppliers.

6.2 The amount invoiced will be charged according to separate agreement or billing and is due for payment on the invoice date with payment terms of 8 days. In the event of late payment, NTI can charge interest and reminder fees in accordance with the provisions of the Penalty Interest Act and without prior notice.

6.3 Delivery is subject to a handling fee of DKK. 95, -.

7. RESOURCES, BOOKING AND CANCELLATION
7.1 Moving or cancelling a booked service must be notified in writing to NTI with minimum 14 days' notice.

7.2 Failure to provide notice of the moving or cancellation of a booked service as described in item 7.1, can entitle NTI to invoice the Customer for that service.

7.3 In the event of NTI incurring documented extra expenses as a result of a customer moving or cancelling a booked service, the Customer can be charged accordingly.

8. REMEDIES FOR BREACH OF CONTRACT
8.1 Complaints concerning any defects in products or services supplied shall be made within 12 months of delivery, after which no claims can be made. The Parties agree to waive section 54 of the Sale of Goods Act. Complaints shall be submitted in writing.

8.2 NTI is entitled to perform remedy at no charge within 3 months of receiving a written complaint.

8.3 A proportional reduction in price will be granted for major defects when NTI deems remedy to be inappropriate.

9. COMPENSATION
9.1 NTI is only obliged to compensate for loss arising from a major defect with a product or service supplied or other form of major breach of contract on the part of NTI and that is covered by NTI's IT liability insurance.

9.2 NTI's liability for compensation solely concerns direct loss suffered by the Customer, but not indirect loss and consequential damage, including operating loss, increased operating costs, lost savings, loss of profit or expenses incurred due to loss of data.

9.3 NTI cannot be held liable if delivery is delayed or deficient due to deficiencies in the IT infrastructure that NTI is not responsible for, or delayed or deficient deliveries from utility companies or third party vendors not subject to NTI's instruction.

9.4 NTI's total liability cannot exceed the maximum amount of cover provided by NTI's IT liability insurance at any time.

10. PRODUCT LIABILITY
10.1 NTI is liable for damage to products caused by NTI's deliverables.

10.2 NTI cannot be held liable for indirect loss and consequential damage, including operational loss, increased overheads, lost savings, loss of profit or expenses incurred due to loss of data, nor for damage caused by a deliverable to property or belongings.

10.3 NTI's liability in relation to product damage is also subject to the limitations referred to in item 9 concerning amount.

11. FORCE MAJEURE
11.1 The contractual undertakings of the Parties shall be suspended in the event of force majeure, defined as circumstances beyond NTI's control, including (but not limited to) war, riots, acts of terror, rebellion, strikes, fire, natural disasters, currency restrictions, import or export restrictions, the breakdown of communications, disruption or loss of energy supplies, public data facilities and communications systems, long-term illness or leave of absence of key personnel, virus attacks, acts of cyber terror, hacker attacks or declaration of force majeure by sub-suppliers, and circumstances the Parties could not have taken into account when the Contract was signed.

11.2 Circumstances affecting NTI's sub-suppliers that cause NTI to fail to fulfil its duties to the Customer, and that cannot be rectified without disproportionately high costs for NTI shall also be regarded as force majeure.

12. DUTY OF CONFIDENTIALITY AND REFERENCES
12.1 NTI's personnel observe unconditional confidentiality with regard to details of the Customer's circumstances, and NTI applies similar undertakings to sub-suppliers and others assisting NTI with deliverables to the extent necessary.

12.2 The Customer is subject to similar undertakings with regards to details concerning deliverables, including on contractual aspects. 12.3 NTI is entitled to use the Customer as a reference in general terms and without any undertakings for the Customer.

13. DATA PROTECTION
13.1 The Customer is responsible for protection of the personal data processed in its IT systems, whilst NTI is the Customer's data processer and therefore subject to the Customer's instructions.

13.2 NTI shall take the necessary technical and organisational security precautions against personal data deliberately or illegally being destroyed, lost or degraded, and against it coming to the notice of any unauthorised third party, abuse or used in any other manner that is in breach of the Data Protection Act and other legislation governing the use of personal data.

13.3 NTI shall give the Customer on request sufficient details and controlled access to be able to verify NTI's compliance of the necessary security precautions.

13.4 NTI can only subcontract the processing of personal data to a subcontractor with the prior written consent of the Customer. At the time of contract signing, the Customer's acceptance of the above shall also represent acceptance of the sub-suppliers referred to in the Contract, including suppliers of third party products that are part of the Contract.

13.5 NTI cannot transfer personal data to non-EU countries without the prior written consent of the Customer, who may not refuse such consent without good reason.

13.6 The criteria governing NTI's processing of personal data and the mutual responsibilities of the Parties regarding the same can be further regulated in a special Data Processor Contract.

13.7 Observance of the Data Protection Act implies and includes that the Customer shall observe the regulation of information and right of access for persons registered, react to objections against registration, delete incorrect data etc., obtain the necessary consents for registration and processing personal data and notify the Data Protection Agency when necessary. NTI shall be prepared to comply with the decisions of the Data Protection Agency concerning measures to fulfil the security criteria laid down by data protection legislation. NTI shall furthermore permit any inspections the Data Protection Agency may demand in connection with processing personal data.

13.8 The Customer shall always be responsible for ensuring that no personal data is entered or processed in breach of data protection legislation. Any breach of the above will be regarded as a material breach of the Contract, which entitles NTI to cancel the contract. NTI refers to the guidelines and guides published by the Data Protection Agency and that can be found at www.datatilsynet.dk. The Customer shall indemnify NTI against damages arising from NTI's processing of personal data according to the instructions of the Customer or in general according to the Contract.

14. NOTICE OF TERMINATION
14.1 Contracts for the ongoing provision of products and services (with the exception of Autodesk) can be terminated by the Customer providing 3 months' written notice prior to contract expiry, and by NTI upon provision of 6 months' written prior to contract expiry unless otherwise agreed.

14.2 After termination or expiry of the Contract, those provisions that by their nature shall remain valid, such as item 10, shall remain valid.

15. DISPUTES AND JURISDICTION
15.1 The Contract is subject to Danish law.

15.2 All disputes shall be resolved amicably between the Parties whenever possible.

15.3 If a conflict cannot be resolved, either of the Parties can bring the matter before the courts. The court of venue is Copenhagen.