Skip to main content Search Basket

Sälj- och leveransvillkor

 

1.        GENERELLT

Villkoren gäller för alla avtal om köp mellan NTI AB (nedanför kallad NTI) och köparen (nedanför kallat KUNDEN) vid leveranser från NTI AB, om inte annat skriftligt avtalats.

Säljvillkoren är att betrakta som en del av köpeavtalet mellan NTI och KUNDEN där köpeavtalet hänvisar till gällande bestämmelser.

2.        PRISER

2.1      Priser framgår av erbjudandet i SEK exkl moms fritt vårt lager. Resekostnader som restid, körsträcka och traktamenten enligt statliga schablonbelopp, logi, vägtullar, parkering, flygplan/tåg osv tillkommer. NTI förbehåller sig rätten att utan förvarning göra prisjusteringar på grund av valutaändringar eller prisjusteringar från våra leverantörer. Vi reserverar oss för uppenbara räknefel i offerter och priser som är felaktiga i förhållande till leverantörernas officiella listprislistor.

2.2      Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats. Vid överenskomna delleveranser skall fakturering ske vid varje delleverans.

2.3      Leveranser är föremål för administrationskonstnader på SEK 95,00

2.4      Vid försenad betalning påförs 1,5% i dröjsmålsränta per månad.

3.        LEVERANS OCH DRIFTSÄTTNING

3.1      Utrustningen levereras på plats hos kunden på den tidpunkt som anges i köpekontraktet. NTI har inget ansvar för förseningar som orsakats av force majeure. Köpeavtal förfaller bara om parterna kommer överens om det eller force majeure förväntas pågå mer än 90 dagar. I dessa fall förfaller köpeavtalet med 15 dagars skriftligt varsel av endera parten.

3.2      Installation och driftsättning av den levererade utrustningen är kundens ansvar om man inte kommit överens om att NTI ska göra detta. Kostnader i samband med detta bekostas av KUNDEN.

4.        FÖRBEREDELSER AV INSTALLATIONSPLATS

4.1      Kunden ska på egen bekostnad förbereda installationsplatsen för utrustningen, inklusive nödvändig elförsörjning och andra installationer enligt NTI s specifikationer.

4.2      NTI har inget ansvar för eventuella förseningar som kan uppstå som en följd av fel/brister i installationer som KUNDEN är ansvarig för.

4.3      Om installationsplatsen inte är redo vid den tidpunkt som anges i avtalet, kan NTI kräva ekonomisk ersättning för detta.

5.        STANDARD- OCH FÖRETAGSANPASSADE KURSER

5.1      Kunden ansvarar för att meddela NTI namn på anmälda kursdeltagare vid beställning. Kurser faktureras efter orderbekräftelse innan kursstart. Vid återbud/avbokning tidigare än 14 dagar före kursstart återbetalas hela beloppet. Vid återbud/avbokning mellan 14 och 8 dagar före kursstart återbetalas 50%. Vid återbud/avbokning senare än 8 dagar före kursstart, eller vid uteblivande, ska hela beloppet betalas.
Bokad kursplats kan överlåtas till annan person inom företaget om detta meddelas senast 5 dagar före kursstart.

6.        ÄNDRINGAR OCH AVBOKNINGAR

6.1      Om KUNDEN annullerar ordern efter köpekontraktets underskrift, men före dess att leverans har skett, så skall KUNDEN ersätta NTI s förlusten och betala en avbokningsavgift på 10% av kontraktspriset.

I de fall kunden avbeställer ett avtal som innebär att NTI får direkta kostnader så kommer kunden att vidarefaktureras för dessa kostnader.

6.2      Om inget annat avtalats med NTI förlängs avtal automatiskt enligt nedan:

Maintenance Subscription förlängs 90 dagar innan avtalets utgångsdatum.

Yearly Desktop Subscription förlängs 90 dagar innan avtalets utgångsdatum.

Quarterly Desktop Subscription förlängs 45 dagar innan avtalets utgångsdatum.

Hotline-/supportavtal förlängs 90 dagar innan avtalets utgångsdatum.

7.        LEVERANSKVALITET

7.1      NTI ansvarar för att leveranser som NTI står för, sammantaget ger en anläggning som uppfyller specificerade krav och specifikationer.

8.        PANTRÄTT

8.1      NTI har panträtt på utrustning och programvara som levereras till dess att full betalning erlagts, inklusive upplupen ränta, i enlighet med pantlagen.

8.2      Så länge NTI har panträtt på utrustning och programvara, kan du inte sluta avtal om överlåtelse av äganderätten, ställa säkerhet, eller överföra den till en tredje parts ägo.

8.3      Om kunden går i konkurs, begär ackord, ställer in betalningarna eller i övrigt inte antas kunna betala köpesumman vid rätt tidpunkt, har NTI rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om KUNDEN inte ställer tillräcklig säkerhet för köpesumman, och kräva utrustning och programvara återlevererat, och kräva betalning för att täcka alla kostnader.

9.        ANSVAR FÖR BRISTER

9.1      Beträffande garantivillkoren gäller de, för var tid rådande, villkor från våra respektive leverantörer.

9.2      NTI ansvarar för fel/brister som kan förekomma på utrustningen under en tid av en månad hos användaren. Detta gäller såvida inte de faktiska felen/bristerna är orsakade av kundens oansvariga/felaktiga användning, eller på grund av användning av extrautrustning, tillbehör mm som inte är levererat av NTI.

9.3      Om KUNDEN upptäcker fel/brister på utrustningen enligt ovanstående i avsnitt 9.2 skall han omgående underrätta NTI  som snarast möjligt är skyldig att åtgärda felet/bristen.

9.4      NTI har inget ansvar för förluster som eventuella fel/brister på utrustningen kan orsaka KUNDEN, såsom produktionsbortfall, utebliven intäkt, och andra direkta eller indirekta kostnader.

10.      RISK OCH ANSVAR

10.1   KUNDEN har ansvar för förlust eller skada på utrustning och programvara från och med leveransen, och förbinder sig att hålla produkterna försäkrade från och med leveransdatum.

10.2   Från samma tidpunkt övertar KUNDEN ansvaret som följer av användning av utrustningen, och är likaledes ansvarig för eventuella skador som kan drabba tredje part.

11.      TVIST, SKILJEDOM

11.1   Om en tvist uppstår mellan parterna om tolkningen eller rättsverkan av köpeavtalet mellan parterna, skall tvisten först försöka lösas genom förhandlingar parterna emellan.

11.2   Om förhandlingarna inte löses inom 30 dagar, kan endera parten begära att tvisten ska lösas med slutligt avgörande enligt skiljedom i SVERIGE enligt lagen om civilrättsliga processer. Vid oenighet över utnämningen av skiljedomstol skall denna utses av överdomare vid Örebro tingsrätt.