Skip to main content

SE

Search Basket

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor för NTI

1. ANVÄNDNING
1.1 Villkoren gäller för alla NTIs leveranser, t.ex. leverans av lösningar, programvaror, tjänster, telefonsupporttjänster, teknisk assistans och utrustning, oavsett om leveransen ska utföras av kunden, kundens samarbetspartner eller av en utvald samarbetspartner till NTI.

2. RÄTTIGHETER
2.1 NTI har äganderätten och alla immateriella rättigheter till programvara och lösningar som utvecklats av NTI, affärskoncept o.d. samt skriftligt material, däribland dokumentation, användarmanualer och utbildningsmaterial som framtagits av NTI. Detta gäller både nuvarande och framtida utgåvor av ovanstående.

3. ÖVERLÅTELSE
3.1 NTI måste ge sitt samtycke till överföring av rättigheter och skyldigheter i enlighet med avtalet mellan kunden och NTI.

4. UNDERLEVERANTÖRER
4.1 NTI förbehåller sig rätten att använda underleverantörer och externa konsulter, för att uppfylla sina skyldigheter.

5. TREDJEPARTSLEVERANSER
5.1 Vid tredjepartsleveranser kan det finnas särskilda villkor, som måste beaktas. Vid avvikelser går villkor för tredjepartsleveranser, i alla hänseenden, före bestämmelserna i de allmänna affärsvillkoren för NTI. Detta gäller bland annat med avseende på begränsning i användningen, rätt, ansvar, uppsägning och prisjustering.

5.2 Vad beträffar Autodesks tredjeparts-programvara är det alltid dess giltiga licensvillkor som gäller. Detta innebär att dessa leveranser/licenser upphör att gälla i samband med uppsägning av kontrakt. Se EULA-villkoren på www.autodesk.com.

6. PRISER OCH BETALNING
6.1 Alla priser angivs exkl. moms. Priserna justeras efter gällande regler för prisjustering hos NTI, inklusive som ett resultat av prisändringar från eventuella underleverantörer.

6.2 Det fakturerade beloppet debiteras i enlighet med ett särskilt avtal eller genom faktura, som förfaller till betalning på fakturadatumet, med en betalningsfrist på 20 dagar efter satt fakturadatum. Vid försenad betalning, kan NTI utan anmodan kräva ränta och påminnelseavgift i enlighet med förordningar i lagen om ränta.

7. RESURSER, BOKNING OCH AVBOKNING
7.1 Flyttning eller avbokning av en bokad tjänst, ska meddelas skriftligt till NTI med minst 14 dagars varsel.

7.2 Om flyttning eller avbokning av en bokad tjänst inte sker enligt anvisningar under punkt 7.1, kan NTI välja att fakturera kunden för den bokade tjänsten.

7.3 I den omfattning NTI ådrar sig dokumenterade merkostnader som resultat av kundens flyttning eller avbokning av en bokad tjänst, kan NTI yrka på gottgörelse från kunden.

8. ATGÄRDER VID AVTALSBROTT
8.1 Rättelser kan göras under 12 månader efter leverans, vartefter leveranserna inte längre kan reklameras. Reklamationer måste göras skriftliga.

8.2 NTI är i varje tillfälle, befogade att inom tre månader efter att ha mottagit en skriftlig reklamation, vidta en kostnadsfri korrigerande åtgärd.

8.3 Proportionerligt avdrag på pris, görs enbart vid stora fel, som NTI väljer att inte åtgärda genom korrigering.

9. ERSÄTTNING
9.1 NTI är enbart skyldiga att ersätta förluster, som är ett resultat av ett stort fel vid en leverans eller ett annat väsentligt fel från NTIs sida, och som täcks av NTIs IT-ansvarsförsäkring.

9.2 NTIs ersättningsplikt omfattar enbart kundens direkta förlust. Andra indirekta förluster och följdskador, däribland driftstörningar, ökade driftskostnader, tappade besparingar, förlorad vinst eller utgifter i samband med dataförlust, ersätts inte.

9.3 NTI är inte ersättningsskyldiga, om förseningen eller bristen vid en leverans orsakats av fel i IT-infrastrukturen, som NTI inte är ansvariga för, eller vid försenade eller bristfälliga leveranser från distributionsföretag eller utländska leverantörer, som inte omfattas av NTIs regler, riktlinjer och instruktioner.

9.4 NTIs totala ersättningsskyldighet kan dock under inga omständigheter överstiga det, vid tiden gällande max-belopp, som råder för NTIs IT-ansvarsförsäkring.

10. PRODUKTANSVAR
10.1 NTI ansvarar för produktskador som orsakats av NTIs leverans.

10.2 NTI är dock inte ansvariga för indirekta förluster och följdskador, däribland driftsförluster, tappade besparingar, utebliven vinst eller utgifter i samband med förlust av data samt skador, som under leveransen orsakats på fastigheter eller lösöre.

10.3 NTIs ansvar i samband med produktskador, är också föremål för avsnittet under punkt 9, begränsningar av ersättningsbelopp.

11. FORCE MAJEURE
11.1 Parternas skyldigheter enligt avtalet, skjuts upp vid force majeure, vilket tillämpas när läget är utom NTIs kontroll, inklusive, men inte begränsat till vid krig, uppror, terror, strejk, brand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller exportrestriktioner, avbrott eller fel i den allmänna elförsörjningen, i den allmänna infrastrukturen, eller i allmänna datacentraler och kommunikationssystem, långvarig sjukdom eller berättigad ledighet hos nyckelmedarbetare, virus, cyberterror, hackerattacker samt tillämpning av force majeure hos underleverantörer, och andra omständigheter som parterna vid avtalets upprättande inte borde ha beaktat.

11.2 Förhållanden hos NTIs underleverantörer, som resulterar i att NTI inte är i stånd till att uppfylla sina skyldigheter gentemot kunden, och som inte kan överkommas utan oproportionerligt stora kostnader för NTI, anses också som force majeure.

12. DIVERSE OCH REFERENSER
12.1 NTIs personal tillämpar en ovillkorlig tystnad vad gäller information om kunden, detta gäller även för personal via underleverantörer och andra, som bistår NTI med leveranser.

12.2 Kunden omfattas av liknande skyldigheter avseende leveransinformation och även uppgifter om avtalsbestämmelser.

12.3 NTI är berättigade till att använda kunden som referens, när detta sker i allmänna termer och utan skyldigheter för kunden.

13. PERSONUPPGIFTER
13.1 Kunden är dataansvarig för de personupplysningar som behandlas i kundens IT-system, medan NTI är datahanteraren för kunden, och därmed föremål för kundens instruktioner.

13.2 NTI ska vidta nödvändiga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot, att personuppgifter oavsiktligt eller med uppsåt förstörs, tappas bort eller förringas, och mot att de kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot lagen om behandling av personuppgifter och annan lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter.

13.3 På kundens begäran ska NTI ge kunden tillräcklig information och insyn, så att kunden kan verifiera att NTI vidtar de säkerhetsåtgärder som anses vara nödvändiga.

13.4 NTI får endast överlämna behandling av personuppgifter till underleverantörer, efter det att kunden skriftligen bekräftat sitt samtycke. Vid tidpunkten för inträde i avtalet, innebär kundens godkännande också ett godkännande av de underleverantörer, som nämns i avtalet, inklusive leverantörerna av de tredjepartsprodukter, som finns skrivna i avtalet.

13.5 NTI får inte överföra personuppgifter till länder utanför EU utan att kunden på förhand gett sitt skriftliga samtycke, dock får inte överföringen nekas utan rimlig anledning.

13.6 Krav på NTIs behandling av personuppgifter och parternas relation i förhållande till detta kan komma att regleras ytterligare i ett särskilt avtal för databehandling.

13.7 Efterlevnad av personuppgiftslagen medför och omfattar, att kunden ska beakta lagstiftningen beträffande upplysnings- och uppsiktsplikt för den registrerade, behandla invändningar mot registrering, radera felaktiga personuppgifter m.m., samla in nödvändiga samtycken för registrering och behandling av persondata samt upprätta anmälningar till datainspektionen, när detta är nödvändigt. NTI ska vara beredda att följa datainspektionens beslut om åtgärder för efterlevnad av säkerhetskraven i personuppgiftslagen. Vidare ska NTI tillåta de inspektioner, som datainspektionen kan kräva att få utföra kopplade till behandling av personuppgifter.

13.8 Kunden är alltid ansvarig för att det i verksamhetsmiljön inte yttras och bearbetas personuppgifter, i strid med personuppgiftslagen. Brott mot detta betraktas som en betydande överträdelse av avtalet, vilket ger NTI rätt att säga upp avtalet. NTI uppmärksammar er härmed på datainspektionens riktlinjer och vägledningar, som finns att tillgå på www.datainspektionen.se. Kunden ska inte hålla NTI ersättningsskyldiga vid tillfälle då NTI förvållat skada som följd av NTIs behandling av personuppgifter enligt instruktion från kunden eller detta avtal i övrigt.

14. VARSEL VID UPPSÄGNING
14.1 Avtal om nuvarande tjänster kan – förutom leveranser från Autodesk – avslutas av kunden skriftligen om så görs med tre månaders varsel före avtalets upphörande, och av NTI skriftligen med sex månaders varsel före avtalets upphörande, om inte annat avtalats.

14.2 Efter det att avtalet upphör, fortsätter de bestämmelser, som enligt sin natur bör vara fortsatt giltiga, så som punkt 10, att gälla.

15. TVIST OCH DOMSTOL
15.1 Avtalet är föremål för svenskt rättsväsen.

15.2 Alla tvister ska i så stor utsträckning som möjligt, lösas mellan parterna genom vänskapliga förlikningar.

15.3 Om parterna inte kan lösa en konflikt, kan var och en av parterna hänskjuta ärendet till domstol. 

 

(NTI Utgåva 2017-11-23)