Skip to main content

DK

Search
Gå til kurv Total

Handelsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for NTI A/S

1. ANVENDELSE
1.1 Betingelserne gælder for alle NTI’s leverancer, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser, hotline, teknisk assistance og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kun-den, kundens samarbejdspartner eller hos en af NTI valgt samarbejdspartner.

2. RETTIGHEDER
2.1 NTI har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel og løsninger udviklet af NTI, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, bruger-manualer og uddannelsesmateriale udarbejdet af NTI. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

3. OVERDRAGELSE
3.1 NTI skal give samtykke til enhver overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til afta-len mellem kunden og NTI.

4. UNDERLEVERANDØRER
4.1 NTI forbeholder sig ret til at anvende underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

5. TREDJEPARTSLEVERANCER
5.1 For tredjepartsleverancer kan der være særlige vilkår, der skal iagttages. Ved uoverensstem-melse går vilkår for tredjepartsleverancer i enhver henseende forud for bestemmelserne i Ge-nerelle Forretningsbetingelser for NTI. Dette gælder bl.a. med hensyn til begrænsning i brugs-retten, erstatningsansvar, opsigelse og prisregulering.

5.2 For så vidt angår tredjepartssoftwaren fra Autodesk er det således de til enhver tid gældende licensvilkår, der er gældende. Dette er ensbetydende med at disse leverancer/licenser ophører i forbindelse med kontraktophør. Der henvises til EULA-betingelserne på www.autodesk.com.

6. PRISER OG BETALING
6.1 Alle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres efter de til enhver tid gældende regler for prisregulering i NTI herunder som følge af prisændringer fra eventuelle underleverandører.

6.2 De fakturerede beløb opkræves i henhold til særskilt aftale eller efter regning og forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage. Ved for sen betaling kan NTI, uden påkrav, kræve rente og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

6.3 Levering pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 95,-.

7. RESSOURCER, BOOKING OG AFLYSNING
7.1 Flytning eller aflysning af en booket ydelse skal meddeles skriftligt til NTI med minimum 14 dages varsel.

7.2 Såfremt flytning eller aflysning af en booket ydelse ikke sker som beskrevet i pkt. 7.1, kan NTI vælge at fakturere kunden for den bookede ydelse.

7.3 I det omfang NTI herudover påføres dokumenterede meromkostninger som følge af kundens flytning eller aflysning af en booket ydelse, kan disse kræves godtgjort af kunden.

8. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER
8.1 Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering, hvorefter der ikke længe-re kan reklameres. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget. Reklamati-on skal være skriftlig.

8.2 NTI er til enhver tid berettiget til inden 3 måneder efter at have modtaget en skriftlig reklama-tion, at foretage vederlagsfri afhjælpning.

8.3 Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som NTI vælger ikke at udbedre ved afhjælpning.

9. ERSTATNING
9.1 NTI er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra NTI’s side, og som er dækket af NTI’s IT-ansvarsforsikring.

9.2 NTI’s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeska-der, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes.

9.3 NTI er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forrin-gelser i IT-infrastrukturen, som NTI ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglede le-verancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet NTI’s instruktion.

9.4 NTI’s samlede erstatningsansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige det til enhver tid gældende dækningsmaksimum i NTI’s IT ansvarsforsikring.

10. PRODUKTANSVAR
10.1 NTI er ansvarlig for produktskade forvoldt af NTI’s leverancer.

10.2 NTI er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsud-gifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data samt ska-de, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

10.3 NTI’s ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 9 angivne be-løbsmæssige begrænsning.

11. FORCE MAJEURE
11.1 Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås for-hold, der ligger uden for NTI’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, ter-ror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportre-striktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom eller orlov hos nøglemedarbejdere, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragt-ning.

11.2 Forhold hos NTI’s underleverandører, der medfører, at NTI ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store om-kostninger for NTI, anses ligeledes som force majeure.

12. TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCER
12.1 NTI’s personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår NTI med le-verancen, tilsvarende forpligtelser.

12.2 Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle forhold.

12.3 NTI er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

13. PERSONDATA
13.1 Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i kundens IT-systemer, mens NTI er databehandler for kunden og dermed underlagt kundens instruktionsbeføjelser.

13.2 NTI skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger og eventuel anden lovgivning, der regulerer behandlingen af personoplysninger.

13.3 NTI skal på anmodning fra kunden give kunden tilstrækkelige oplysninger og tilstrækkelig kon-troladgang til, at denne kan verificere NTI’s overholdelse af de nødvendige sikkerhedsforan-staltninger.

13.4 NTI må kun overlade behandlingen af personoplysninger til underleverandører med kundens forudgående skriftlige samtykke. På tidspunktet for aftalens indgåelse vil kundens accept heraf også udgøre en accept af de underleverandører, der er nævnt i aftalen, herunder leverandø-rerne af de tredjepartsprodukter, der er indeholdt i aftalen.

13.5 NTI må ikke overføre personoplysninger til lande uden for EU uden kundens forudgående skriftlige samtykke, der dog ikke må nægtes uden saglig grund.

13.6 Kravene til NTI’s behandling af personoplysninger og Parternes indbyrdes forhold i relation hertil kan være yderligere reguleret i en særskilt Databehandleraftale.

13.7 Overholdelse af persondatalovgivningen medfører og omfatter, at kunden skal iagttage regule-ringen om oplysnings- og indsigtspligt over for den registrerede, behandle indsigelser mod regi-strering, slette urigtige oplysninger mv., indhente de fornødne samtykker til registrering og be-handling af persondata samt foretage anmeldelse til Datatilsynet, hvor dette er nødvendigt. NTI skal være beredt til at følge Datatilsynets trufne afgørelser vedrørende foranstaltninger for at opfylde sikkerhedskravene i persondatalovgivningen. NTI skal endvidere tillade de inspektio-ner, som Datatilsynet kan kræve i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

13.8 Kunden er til enhver tid ansvarlig for, at der i driftsmiljøet ikke indlægges og behandles per-sonoplysninger i strid med persondatalovgivningen. Overtrædelse heraf bliver betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, der berettiger NTI til at hæve aftalen. NTI gør opmærk-som på Datatilsynets retningslinjer og vejledninger, som kan findes på www.datatilsynet.dk. Kunden skal holde NTI skadesløs i tilfælde af, at NTI forvolder skade som følge af NTI’s be-handling af personoplysninger efter instruks fra kunden eller i øvrigt efter denne Aftale.

14. OPSIGELSESVARSEL
14.1 Aftaler om løbende ydelser kan – bortset fra leverancer fra Autodesk - opsiges af kunden skriftligt med 3 måneders varsel inden kontraktudløb, og af NTI skriftligt med 6 måneders var-sel inden kontraktudløb, medmindre andet er aftalt.

14.2 Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som pkt. 10, med at bestå.

15. TVIST OG VÆRNETING
15.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

15.2 Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

15.3 Såfremt en konflikt ikke løses, kan hver af parterne indbringe sagen for Retten. Værnetinget er København.