Skip to main content Search Basket

Allt du behöver veta om IFC

Bygg

IFC står för Industry Foundation Classes som är ett filformat och standard som utvecklas av BuildingSMART. IFC är ett typ av filformat som används i BIM-sammanhang för att olika aktörer skall kunna samarbeta inom ett och samma projekt, även om de använder olika BIM-programvaror. 

 

Vad är IFC?

IFC är alltså ett öppet, internationellt filformat, som gör det möjligt för exempelvis en konstruktör att använda en A-modell som är skapad i Revit, även om konstruktören själv använder en annan mjukvara.

IFC-formatet är en standard för BIM-data som inkluderar definitioner av den data som krävs för byggnads- och infrastrukturprojekt genom hela projektens livscykel. Filen innehåller hela eller delar av den information som finns i källfilen. Det är alltså en datamodell som innehåller en blandning av geometrisk och ickegeometrisk data och som på ett logiskt och standardiserat sätt översätter identiteter. Exempel på dessa identiteter kan vara namn, unika IDn, egenskaper och attribut, anslutningar, objekt, processer och en del annat till en given struktur.

Att exporterar en källfil till IFC är därmed ett sätt för att översätta data till en gemensam standard.

Hur används IFC?

IFC används ofta idag för att utbyta data mellan olika aktörer. Olika entreprenörer kan exempelvis bli tilldelade en IFC-fil från en arkitekt att använda som referensfil för sin egen projektering.

Med hjälp av IFC-filer kan flera discipliners modeller sammanfogas till en gemensam modell som exempelvis kan användas till att utföra kollisionskontroller i.

IFC kan också användas för att arkivera projektinformation, både under projektering, genom konstruktion eller som databas under förvaltningen av det färdiga projektet.

Något som är bra att känna till är att en IFC-fil är en något ”dummare” fil än sitt original, då du vid export fråntar modellen och dina projektkomponenter en del av sin intelligens och flexibilitet.

Vilka olika typer av IFC-format, och vilket ska jag använda?

IFC-data kan skrivas i olika format, där formaten har olika fördelar beroende på syftet med filen. Två viktiga aspekter att beakta är skalbarhet och läsbarhet av filen.

Det vanligaste, och bredast rekommenderade formatet att använda, är det som bara har ändelsen ifc. Ibland kan det även skrivas som IFC-SPF. Detta format är baserat på ISO standard 10303–21, och kallas för STEP-fil. Detta är det mest kompakta av formaten och som kan läsas som text.

Utöver detta finns även formatet ifcZIP, som är ett format för komprimerade IFC-filer och har en betydligt mindre storlek än en vanlig IFC. Detta format kan läsas av de flesta mjukvaror som också kan läsa IFC. ifcZIP-filer kan även packas upp och tillgängliggör då den komprimerade IFC-filen.

IFC-data kan även skrivas i andra format, så som XML och JSON till exempel.     

Vad är skillnaden på IFC2x3 och IFC4?

IFC2x3 och IFC4 är olika releaser av standarden, där IFC4 är den senaste versionen men där båda är aktuella och används. Versionen som kommer att efterfölja IFC4 kommer kallas IFC5.

Den version som används mest i dagsläget är IFC2x3, som troligtvis kommer att vara den mest dominerande versionen att använda åtminstone under en tid framöver. Detta beror delvis på att många pågående projekt per kravställning är bundna att använda IFC2x3, samt att det ofta tar tid att utveckla stöd för nya versioner i BIM-mjukvarorna. Detta gör att det blir en viss fördröjning innan en ny version kan nyttjas i bred skala. Med det sagt finns det stöd för både export och import av IFC4 i senare versioner av Revit.

Hur öppnar jag en IFC?

Har du en BIM-mjukvara, exempelvis Revit, kan du öppna din IFC-fil i den. Att öppna en IFC-fil är i regel dock inte rekommenderat då modellen tappar viss intelligens då filen exporteras till IFC. Behöver du ändå göra det för att exempelvis fortsätta editera i filen kan du göra det efter du öppnat den i Revit. När du importerar en IFC-fil i Revit översätts alla element som filen innehåller till Revit-objekt. Om filen är stor kan detta ta lång tid.

  • För Revit, gå till File, välj Open och välj därefter IFC. Detta öppnar din IFC-fil.

Vill du använda din IFC som referensfil kan du med fördel länka in den i ditt Revit-projekt istället. Länkar du en IFC skapas en Shared Parameters-fil i din mapp där du har din IFC sparad. Denna kan du använda för att  exempelvis skapa filter i din modell.

  • Med ditt projekt öppnat, gå till Insert, och välj Link IFC.

Har du tillgång till Autodesk Docs kan du även granska dina IFC-filer där. Om du inte har tillgång till Autodesk Docs eller någon BIM-mjukvara kan du använda Autodesks gratis webb viewer. Länk till den hittar du här: Autodesk Viewer | Free Online File Viewer.  

Det finns även olika gratis-viewers som går att ladda ner för att granska IFC-filer i. En som rekommenderas av Autodesk är FZK Viewer från KIT. Länk hittar du här: KIT – IAI – Downloads – FZKViewer

Hur skapar jag en IFC?

IFC är ett plattformsneutralt filformat som går att exportera och öppna från de allra flesta, större BIM-programvaror, så som Revit eller AutoCAD Architecture.

För att skapa en IFC i Revit:

  • Ladda din IFC mapping file som du vill använda i din export. Läs mer under stycket ”Vad är en IFC Mapping File?”
  • Med din fil öppnad, välj File, Export och sedan IFC
  • Döp filen och välj en plats att spara den på
  • Välj den Setup du vill använda. Läs mer under stycket ”Vad är MVD och vilken Setup skall jag välja?”
  • Välj Export

Vad är MDV och vilken setup ska jag välja?

MVD står för Model View Definition och kan ses som ett filter för din export. Då poängen med IFC är att översätta data från ett format till ett annat, är det dock inte all data som faktiskt behöver översättas. Vilken information som behövs beror ibland på i vilket skede av projektet du befinner dig i eller vad filen har för syfte.

Kraven och behovet av information skiljer sig till exempel om du skall använda den till koordinering eller för att göra analyser på.  

IFC2x3 Coordination view är det formatet som används mest. Det primära syftet med den här MVDn är att skapa en fil för visualisering och kollisionskontroller. Detta är ett alternativ som endast finns för IFC2x3. I IFC4 har man i stället valt att dela denna i separata MVDn: IFC4 Reference view och IFC4 Design transfer view. För Revit 2022 finns även IFC4 Reference view tillgängligt för separata discipliner.

IFC4 Reference view används i regel då syftet är att skapa en IFC som endast skall användas som referensfil. Den lämpar sig inte att använda om syftet är att fortsätta arbeta på geometrin, då den endast innehåller de mest grundläggande geometriska definitionerna.

IFC4 Design transfer ämnar sig däremot bättre då mottagaren förväntas editera filen.

IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable följer standarden COBie som ofta används vid överlämning av projektdata från konstruktion till drift och förvaltning.

Dessa setups är fördefinierade och går inte att editera, döpa om eller radera. Om du behöver göra individuella inställningar till din export kan du dock duplicera och editera en kopia av befintlig setup. 

Vad är en IFC Mapping File?

För import respektive export av IFC finns två olika Mappning tables. Dessa är strukturerade listor över hur alla Revit-kategorier översätts till IFC, eller motsvarande från IFC till Revit. Denna fil sparas i textformat och kan editeras antingen inne i Revit eller i en texteditor.

Den första kolonnen är alla Revit-kategorier och underkategorier. Denna kolonn går inte att editera. Den andra kolonnen beskriver vilka IFC-klasser som respektive kategori kommer översättas till.

Om en kategori inte skall översättas kan du skriva Not Exported för den kategorien. Vilka klasser som finns stöttade uppdateras kontinuerligt och listan i Revit måste definieras i enlighet med dessa, och med rätt stavning. Gällande lista för Revit 2022 kan du hitta här Help | Supported IFC Classes | Autodesk.

IFC Type kan användas för att få en högre nivå inom en definition för en kategori och kan jämföras med motsvarande underkategorier i Revit. Även dessa måste definieras i enlighet med gällande klasser.

Som default används ett fördefinierat Mapping table, denna finns sparad på: C:\ProgramData\ Autodesk\RVT(version)\exportlayers-ifc-IAI.txt.

Vill du veta mer om IFC-filer?

Kontakta Christian för mer information!

Christian Andersson

Chief Operations Officer

010-1016204