Skip to main content Search Basket

Arbeidstilsynet på lansering av NTI SCAFFPLANNER: - Dette er spennende!

Bygg
Nasjonal koordinator Anne Sørum i Arbeidtilsynet var tilstede under NTI SCAFFPLANNER-lanseringen – og er positiv til mulighetene for økt sikkerhet på byggeplassen, som bedre planleggingen av stillas gir.
 

De siste årene har det vært flest arbeidsskadedødsfall i næringene bygg, anlegg og industri i Norge.
Av 22.000 arbeidsulykker som ble rapportert i 2017, var rundt en femtedel som følge av fall, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fall er den vanligste årsaken til ulykker som fører til skader og dødsfall i bygg og anlegg. I fjor ble det registrert 4 dødsulykker på norske byggeplasser – selv om antallet ulykker er på vei ned i bransjen etter målrettet innsats fra bransjen og Arbeidstilsynet.

-  Mange fallulykker kunne vært unngått med bedre planlegging og prosjektering i tidlig fase, sier Anne Sørum, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i bygg og anlegg, sier overingeniør/nasjonal koordinator bygg og anlegg ved Arbeidstilsynet.

Frem til i dag har stillas vært planlagt i svært liten grad. Nå lanseres verktøyet NTI SCAFFPLANNER, som gjør at stillas kan prosjekteres uten svinn, og med presisjon ned til hver stillasdel. Løsningen skal sikre bedre sikkerhets- og risikostyring, gi redusert tidsbruk og kostnader og forbedre samhandling.

Arbeidstilsynets representant hadde tatt turen til Sandvika for å få med seg den nye løsningen. Bransjeaktører deltok også i frokostseminaret hvor løsningen ble presentert onsdag 29. mai.

- Vi følger med på ny teknologi og utviklingen i bransjen. Dette er spennende, og det ser ut som en fin måte å planlegge på, sier Anne Sørum etter presentasjonen.

Arbeidstilsynet har et stort fokus på forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen i år, som i fjor. Ca. 3500 kontroller ble utført i 2018. Arbeidstilsynet har hatt særlig fokus på arbeid i høyden de siste to åra. Over 50 prosent av overtredelsesgebyrene gjelder farlig arbeid i høyden. Når tilsynet oppdager farlig arbeid, vil tilsynet kreve at dette rettes opp. Det kan også medføre stans i, ved fare for liv og helse.

Sørum understreker at bransjen selv må ta ansvar, og få ned det store antallet falluykker.

Det er bransjen selv som må følge opp, og forebygge fallulykker. Det viktigste er at bransjen jobber sammen selv om vi som tilsyn følger med. Byggherre og arbeidsgiver er ansvarlig for sikkerheten på byggeplassen, påpeker hun.

FØLGER MED: - Vi følger med på ny teknologi og utviklingen i bransjen, sier Anne Sørum ved Arbeidstilsynet på besøk hos NTI i Sandvika. Bransjeaktører deltok også i frokostseminaret hvor innovasjonen ble presentert onsdag 29. mai.

Administrerende direktør Halvor Jensen ved NTI påpeker at fallulykker har sammenheng med hvordan stillaset er ført opp, hvordan det er sikret og opplæring i det aktuelle stillaset.

- Bedre planlegging og operativ ledelse, og det at den som skal utføre jobben har fått god nok opplæring er viktig for å forebygge ulykker. NTI SCAFFPLANNER synliggjør planen og viser hvordan stillaset skal bli i 3D, og gir full dokumentasjon av stillaset, sier Jensen.

Anne Sørum mener at bedre planlegging, risikovurdering og at operative ledere er til stede og følger opp, samt at arbeidstakerne gis opplæring slik at de settes i stand til å jobbe sikker kan gi færre ulykker. Verneombudene har også en viktig rolle.

- Mange ulykker kan forhindres med bedre risikovurdering og planlegging av i stillaset og byggeprosjektet, samt operativ oppfølgning. Vi ser mange mangelfulle stillaser, og til og med tilfeller hvor det er satt opp en gardintrapp der hvor de kunne ha bygget en ordentlig trapp.

Mange årsaker til fallulykker

Det er mange årsaker til fallulykker i byggebransjen.  Særlig viktig er det å ha fysiske, solide barrierer som hindrer fall. Halvparten av fallulykkene skjer fra høyder på mellom 2 og 4 meter – som er høyt nok til at folk kan bli alvorlig skadet.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet foregår på en sikker måte. Men tilsynet avdekker jevnlig dårlige stillasgulv, og utilfredsstillende fundamentering eller forankring av stillaset. I tillegg oppdages ofte mangler ved atkomsten til stillaset, eller atkomst mellom etasjene, som gir økt fallrisiko.

Arbeidstilsynet opplyser at arbeidsgiver må sørge for at:

  • Risiko blir vurdert og tiltak iverksatt før arbeidet starter
  • Kun egnet utstyr brukes
  • Kollektiv fallsikring (f.eks. stillas og/eller rekkverk) brukes fremfor kun personlig fallsikringsutstyr
  • Arbeidstakerne får opplæring og informasjon i bruk av arbeidsutstyret de skal bruke
  • Arbeidstakerne får opplæring om sikkert arbeid i høyden
  • Arbeidsutstyr (sager) hvor verneinnretninger er fjernet, eller at utstyret ikke er sikkert å bruke, tas ut av bruk
  • Arbeidsutstyr som ikke skal brukes gjøres utilgjengelig for bruk ved merking eller at det fjernes

Store aktører som Skanska-eide UCO, MB Stillas, Ramirent og Kruse Smith har testet NTI SCAFFPLANNER. Flere beskriver løsningen som fremtiden innen stillasplanlegging, hvor de særlig fremhever økt sikkerhet og reduserte kostander som fordeler ved løsningen.

Les UCOs vurdering av verktøyet her
Les MB Stillas konklusjon om løsningen her

Få prøveversjon og 30 min gratis rådgivning